Innehållskarta

Kodumajas konstruktioner är brandbeständiga

Vid hus med trästomme uppstår ofta frågan om dess brandmotstånd. Då trä är ett brännbart material får man ofta den felaktiga uppfattningen att hus med trästomme sprider elden snabbt vid brand. Praktiken och brandtester bevisar motsatsen. Olikt t.ex. metallkonstruktioner behåller bärande träkonstruktioner sin beständighet under lång tid även vid direkt kontakt med eld. Metallkonstruktioner däremot kan mista sin bärförmåga förhållandevis fort. Det förklarar även hur metallkonstruktioner kan skyddas mot eld just med hjälp av trä.

I olika länders byggregler klassificeras byggnader i olika brandklasser beroende på byggnadstypen och antalet våningar. Kraven är olika i olika länder och därför kan det hända att lösningar som passar i ett land inte nödvändigtvis godkänns i ett annat. För en byggnads brandcellsgränser har minsta tiden för brandmotstånd fastställts i gällande normer. För att få veta cellgränsernas brandmotstånd måste vissa beräkningar och tester utföras.

Kodumaja har kontrollerat sina konstruktioners brandmotstånd både genom beräkningar och genom tester. Experter från Sverige, Norge och Estland har involverats. Kodumaja har ett välfungerande samarbete med Sveriges träteknologiska forskningsinstitut SP Wood Technology och med Norges byggforskningsinstitut SINTEF Byggforsk.

Euroclass-systemets brandtester har utförts i ackrediterade försökslaboratorier som uppfyller kraven för internationella standarder. Alla hittills utförda tester har bekräftat Kodumajas beräkningar gällande brandmotstånd. För flera konstruktionstyper har testerna gett även betydligt bättre resultat än beräkningarna.

Det kan verka otroligt att avskiljande väggar med trästomme motstår en brand med intensiv låga under mer än 90 minuter vid en temperaturutveckling upp till 1000 grader och mer, utan att branden sprider sig från en bostad till annan och utan att avskiljande konstruktioner mister sin bärförmåga. Detta resultat utgör dock ingen gräns för Kodumajas konstruktioner gällande brandmotstånd.

 

Utförda brandtester bevisar att Kodumajas lätta väggar behåller sin bärförmåga under minst 90 minuterande.

Oavsett byggnad är de boendes säkerhet av högsta prioritet för Kodumaja. Därför utför vi aktuella brandriskanalyser och planerar åtgärder som minimerar riskerna för brand, minst till den nivån som har fastställts i landets gällande regelverk, vid projektering av högre flervåningsbyggnader. Därför är bostadsutrymmen och evakueringsvägar i Kodumajas flerfamiljshus som är högre än 3 våningar som regel utrustade med ett automatiskt brandsläckningssystem.

Bostadshus med träkonstruktioner har under de senaste åren haft en mycket snabb utveckling och deras popularitet har vuxit enormt. Många nya material har lanserats som är såväl eld- som fuktbeständiga.

Dessvärre har inte alltid regelverk, standarder och beräkningsmodeller haft samma utveckling. Brandsäkerheten utgör här inget undantag. Därför har ett nytt internationellt projekt startats på SP Wood Technologys initiativ för framtagning av nya beräkningsmodeller och föreskrifter för brandsäkerhet i trähus och träkonstruktioner. Projektets resultat har publicerats i boken „Brandsäkra trähus 3" som numera även har getts ut på estniska, med titeln „Tuleohutud puitmajad".

Tack vare Kodumajas stora erfarenheter inom utveckling av flervåningshus med trästomme och i testerg av konstruktioners brandmotstånd var även Kodumaja involverad i detta projekt.

Involvering av Kodumaja AS i det internationella projektet för framtagning av nya beräkningsmodeller och föreskrifter för brandsäkerhet i trähus och träkonstruktioner samt böckerna som sammanfattar projektets resultat.

 

eXact