Innehållskarta

Kodumajas bostäder är energisnåla

Kraven på en byggnads värmeisolerande egenskaper och energisnålhet har under senare år blivit betydligt hårdare och kommer i inom en snar framtid att bli ännu strängare. Energisparande är ett viktigt tema för framtiden eftersom energiresurserna är begränsade och energibärare tenderar till att bli allt dyrare. Därför premieras användningen av energisnåla lösningar genom ett flertal politiska beslut.

Kodumajas konstruktioner och tekniska lösningar gör det möjligt att bygga byggnader med olika energiförbrukning, som motsvarar kundens önskemål och uppfyller de normer som gäller på våra marknader.

Beräknade energikostnader för en energieffektiv bostad
Produktivitetsberäkning för solpaneler

För att förbättra bostädernas energisnålhet är både material, de tekniska lösningarna och användningen av rätt utrustning i bostadens tekniska system av stor betydelse. För bedömning av energieffektivitet i en byggnad som helhet måste man ta hänsyn till alla olika komponenter, göra beräkningar för värmesvinn och sammanställa en energibalansräkning för byggnaden.

Den slutgiltiga bekräftelsen på byggnadens kvalitet och energiförbrukning får man dock först efter mätningar i de färdigställda bostäderna.

En analys av mätningsresultat ger värdefull information om energisvinn i byggnader, eventuella värmeläckage, funktionen för olika tekniska system och invånarnas energiförbrukningsvanor. Sådan information är viktig för oss vid planering och genomförande av våra fortsatta steg i produktutvecklingen.

Mätning av en bostads lufttäthet
Termofotografering av en bostadsdel

Den feedback som vi får från många boende i Kodumajas hus gällande deras faktiska energiförbrukning bekräftar att våra beräkningar är korrekta samt att våra konstruktioner och tekniska lösningar fungerar väl.

Allt oftare efterfrågar kunderna bostadshus som håller ett passivhus standard. Vårt första bostadshus som motsvarar den standard var radhuset med 9 lägenheter i Norge, som byggdes färdigt 2013. Sedan dess har antalet passivhus som Kodumaja årligen tillverkat och byggt ökat och denna ökningstrend kommer med stor sannolikhet att fortsätta framöver

 

eXact