Innehållskarta

Certifierade ledningssystem

Kodumajagruppens företag har satt upp 2 viktiga mål:

 1. att fullgöra alla avtal som har tecknats med kunder till en bästa kvalitet och service
 2. att säkerställa en effektiv och lönsam verksamhet i sina bolag vid fullgörande av tecknade avtal.

För att kunna uppnå dessa mål har Kodumaja tagit fram och infört ledningssystem som överensstämmer med internationellt gällande regler och ledningsprinciper.

Som ett intyg på detta har certificeringsbyrån Bureau Veritas Certification utfärdat certifikat till Kodumajagruppens företag som intygar att deras ledningssystem (bl.a. kvalitetsledningssystem) är uppbyggda och fungerar i enlighet med standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

 

 


Kodumajas företag tillämpar systematisk och dokumenterad kvalitetskontroll i alla projekterings-, produktions- och byggskeden. Det innebär att:

 • utförandet av kritiskt viktiga arbetsoperationer kontrolleras av ansvariga specialister som godkänner arbetens kvalitet med sin namnteckning på särskilda kvalitetschecklistor;
 • arbeten i dolda utrymmen fotograferas med en digitalkamera och foton bifogas kvalitetschecklistorna;
 • alla tekniska försörjningssystem testas efter monteringen och protokollen med testresultat bifogas kvalitetschecklistorna;
 • all dokumentation om fungerande tillsyn över projekterings-, tillverknings- och byggnadskvalitet förvaras i Kodumajas dokumentarkiv i minst 15 år.

Dessutom säkerställer ledningssystemet i Kodumajagruppens företag en systematisk hantering av alla viktiga ledningsområden:

 • ständig förbättring av produktionen, servicen och ledningssystemen
 • förebyggande av undermåligt arbetsresultat och andra oegentligheter
 • säkring av företagens målinriktade och kontinuerliga utveckling och konkurrensförmåga.

Förutom ett fungerande lednings- och kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001:2015 har Kodumaja i enlighet med internationella regler även tagit fram:

 • ett ledningssystem för arbetssäkerhet och företagshälsovård - enligt standarden ISO 45001:2018;
 • ett miljöledningssystem - enligt standarden ISO 14001:2015

Kodumajas företag leds av mycket engagerade och erfarna chefer. Vi sätter högt värde på samarbete och utgår från principen att en bra ledning och yrkeskompetens är det som garanterar kvaliteten i alla andra områden.

Precis som vid tekniska bedömningar och godkännanden för produktionen utför även här institut som har utfärdat certifikaten regelbundna oberoende revisioner i Kodumajagruppens företag för att försäkra sig om att villkoren för dessa dokuments giltighet alltid är uppfyllda.

eXact