Innehållskarta

Samarbete med Kodumaja är tydligt och konkret

Bland de främsta kunderna för Kodumajagruppens företag; KM Element OÜ och Kodumajatehase AS, på alla Kodumajas marknader, finns:

 • fastighetsutvecklare
 • byggherreföretag
 • projekteringsföretag i byggbranschen

I det samarbetet agerar Kodumaja som regel som en av kundens främsta entreprenörer med ansvar för allt som har att göra med byggarbete ovan grund.

Av kunden förväntar Kodumaja därvid:

 1. agerande som byggherre (samordning av samarbetet mellan alla entreprenörer, ärenden hos kommunen vad gäller bygglov, brukstillstånd mm.)
 2. projektering och anläggning av husgrunden med nödvändiga VVS-system - på egen hand eller med hjälp av andra entreprenörer (här är ett nära samarbete med Kodumaja extra viktigt, för att garantera att husgrunden och VVS-system passar ihop med husdelen ovan grunden);
 3. ett korrekt fullgörande av andra förpliktelser som kunden åtar sig vid tecknande av avtal med Kodumaja (framförallt i samband med lösning av olika administrativa problem som i exportländerna oftast löses bäst av lokalinvånare själva).

Kodumajagruppens företag kan dock åta sig ännu större ansvar i avtalen som tecknas, bl.a. byggherreansvaret för byggarbeten ovan grund.

Slutkonsumenter av bostäderna, dvs. privatpersoner i Norge, Danmark, Sverige och Finland finns bland Kodumajas kunderindirekt, dvs. genom lokala fastighetsutvecklare, byggherre- och projektledningsföretag. Direkt finns slutkonsumenter av bostäder, dvs. privatpersoner, bland Kodumajagruppens kunder som regel endast i Estland. Läs närmare i „För privatkunder".

Kodumaja AS är ett investmentbolag, som självt inte driver produktions- eller byggverksamhet, tecknas alla avtal för produktion och byggnation av Kodumaja AS' dotterbolag, som bär fullt ansvar för fullgörandet av alla förpliktelser som de har åtagit sig i avtalen.

Beskrivning av grundprocessen hos Kodumaja

Vi kallar Kodumaja husfabrikers (KM Element OÜ, Kodumajatehase AS) viktigaste process för grundprocessen. Det är en process under vilken Kodumaja fullgör avtalet som har tecknats med kunden i enlighet med avtalade villkor för pris, kvalitet och leveranstid.

Grundprocessens input för oss är: en kund med viljan att bygga.

Som grundprocessens output har vi vårt uppsatta mål: En nöjd kund som vill rekommendera Kodumaja till sina vänner och bekanta även efter garantitidens slut.

Inom hela grundprocessen organiseras arbetet i Kodumaja enligt projektledningens principer. Varje kunds byggbeställning och det tecknade avtalet behandlas som ett självstående projekt som i grova drag innehåller 3 skeden:

 1. försäljning - som avslutas med tecknande av avtal med kunden
 2. fullgörande av avtalet - som avslutas med överlåtelse av den avtalsenligt utförda byggnaden till kunden
 3. garantiperioden - som varar enligt avtalet och/eller gällande lagar.

I dessa olika skeden har varje projekt i Kodumaja alltid en bestämd projektansvarig som även är kontaktperson för kunden. De ansvariga i grundprocessens olika skeden är:

 1. i försäljningsskedet - konkret försäljningschef
 2. under avtalets fullgörande - konkret projektledare (tillsammans med en konkret projektledare inom projektering)
 3. garantiperioden - som varar enligt avtalet och/eller gällande lagar.

Ett slutresultat som tillfredsställer båda parterna förutsätter ett smidigt samarbete mellan parterna, ömsesidigt följande av avtalet och en nära kommunikation. Därför är det viktigt att även kunden utser en ansvarig kontaktperson som sörjer för ett smidigt samarbete även från kundens sida och ett fullgörande av kundens avtalsenliga förpliktelser.

eXact