Sisujuht

Koostöö Kodumajaga on selge ja konkreetne

Kodumaja ettevõtete, KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS,  põhiklientideks, kõikidel Kodumaja turgudel, on:

 • kinnisvara arendajad,
 • ehituse peatöövõtu firmad,
 • ehituse projektijuhtimise firmad.

Selles koostöös töötab Kodumaja reeglina kliendi ühe põhilise alltöövõtjana, kes teostab valdava enamuse kõikidest ehitustöödest, mis jäävad ehitise vundamendist ülespoole.

Kliendilt ootavad Kodumaja ettevõtted seejuures reeglina:

 1. Ehituse peatöövõtja kohustuste täitmist (kõigi alltöövõtjate koostöö koordineerimist, asjaajamist kohalikus omavalitsuses sh. ehitise ehitus- ja kasutuslubade hankimine jms).
 2. Vundamentide, tehniliste magistraalkommunikatsioonide, teede ja platside projekteerimist ja ehitamist ise või oma alltöövõtjate kaudu. NB! Kindlustamaks vundamentide ja magistraalkommunikatsioonide ühildumise ehitise vundamendipealse osaga on koostöö Kodumaja ettevõtetega erakordselt tähtis);
 3. Muude kohustuste täitmist, milles klient ja Kodumaja ettevõtted on kokku leppinud (eelkõige seoses organisatoorsete probleemide lahendamisega, mida on otstarbekas lahendada eksportmaades kohalike inimeste poolt).

Vastavalt kokkuleppele võivad Kodumaja ettevõtted võtta enda peale veelgi suurema vastutuse, sealhulgas ka ehitise vundamendipealse osa ehitustööde peatöövõtja vastutuse.

Eluruumide lõpptarbijad ehk erakliendid saavad Norras, Rootsis ja Soomes olla Kodumaja klientideks kaudselt ehk läbi kohalike kinnisvara arendajate ning ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise firmade. Otseselt on eluruumide lõpptarbijad ehk erakliendid Kodumaja Eesti ettevõtete klientideks reeglina ainult Eestis.

Kuna Kodumaja AS on valdusettevõte, kes ise ei tooda ega ehita, siis sõlmivad Kodumaja poolt tootmise ja ehitusega seotud lepinguid klientidega Kodumaja AS tütarettevõtted, kes vastutavad täielikult kõikide lepinguga võetud kohustuste täitmise eest.

Kodumaja põhiprotsessi toimimine

Me nimetame Kodumaja majaehituse tehaste (KM Element OÜ, Kodumajatehase AS) kõige tähtsamat protsessi põhiprotsessiks. See on protsess, mille käigus täidab Kodumaja kliendiga sõlmitud lepingu vastavalt kokkulepitud hinnale, kvaliteedile ja tähtajale.

Põhiprotsessi sisendiks on meie jaoks: Klient, kellel on soov ehitada.

Põhiprotsessi väljundina oleme endale seadnud eesmärgiks: Rahuloleva kliendi, kes soovitab Kodumaja oma sõpradele ja tuttavatele ka peale garantiiaja lõppu.

Kogu põhiprotsessi ulatuses on töökorraldus Kodumajas ehitatud üles projektijuhtimise põhimõttel. Iga kliendi ehitussoovi ja temaga sõlmitud kokkulepet käsitletakse, kui iseseisvat projekti, millel on üldjoontes 3 etappi:

 1. müük - mis lõpeb lepingu sõlmimisega kliendiga,
 2. lepingu täitmine - mis lõpeb lepingujärgselt teostatud ehitise üleandmisega kliendile,
 3. garantiiperiood - mis lõpeb lepingus kokkulepitud tähtajal ja/või vastavalt kehtivatele seadustele.

Erinevates põhiprotsessi etappides on igal projektil Kodumajas alati üks konkreetne vastutaja, kes on ühtlasi ka kliendi kontaktisikuks. Vastutavateks isikuteks põhiprotsessi erinevate etappides on:

 1. müügi etapis - konkreetne müügijuht,
 2. lepingu täitmise etapis - konkreetne projektijuht (koos konkreetse projekteerimise projektijuhiga)
 3. garantiiperioodil - konkreetne garantiiteeninduse juht.

Mõlemaid lepingu pooli rahuldava lõpptulemuse saavutamiseks on oluline poolte ladus koostöö, vastastikune kokkulepetest kinnipidamine ja tihe kommunikatsioon. Seetõttu on oluline, et ka klient määraks ka omalt poolt vastutava kontaktisiku, kes hoolitseb selle eest, et koostöö sujuks ka kliendi poolt ja kliendipoolsed lepingulised kohustused oleksid samuti korrektselt täidetud.

eXact