Sisujuht

Kodumaja kvaliteet, juhid ja spetsialistid

Sageli hinnatakse ehitise kvaliteeti selle järgi, mida on võimalik silmaga näha. Kvaliteetne viimistlus on kindlasti väga oluline, kuid see võib osutuda ka sisuliselt ebakvaliteetse ehitustöö ajutiseks maskeeringuks.

Kodumaja käsitleb ehitise kvaliteeti oluliselt sügavamalt. See saab alguse projekteerimistööde kvaliteedist, kasutatavatest tehnilistest lahendustest ja materjalidest ning ettevõtte läbimõeldud ja hästi toimivast juhtimissüsteemist. Loomulikult on oluline ka viimistlustööde kvaliteet, kuid sügavamas kvaliteedi käsitluses määratakse kvaliteet väga suures osas enne, kui ehitustöid üldse alustatakse. Me oleme veendunud, et ka maailma kõige professionaalsemate tööliste palkamine ehitistööde teostamiseks, ei suuda korvata tegematajätmisi tootearenduses, projekteerimises ja juhtimises ning tagada ehitise vastavust kehtivatele normidele ja standarditele.

Peale eelöeldu käsitleb Kodumaja kvaliteedi lahutamatu osana ka kliendiga sõlmitud lepingus fikseeritud hindadest ja tähtaegadest kinnipidamist, heatasemelist koostööd ning klientide, kasvavatele ootustele vastavat, teenindust. Seega on kvaliteet Kodumaja käsitluses nagu ookeanis ulpiv jäämägi, millest suurem osa ei ole kliendile nähtav. Eeskujulik tulemus ei ole võimalik ilma eeskujuliku meeskonnatööta.

Kodumaja kvaliteedi garantiiks on Kodumaja juhid

Kodumaja AS-i juhib 1-liikmeline juhatus, juhataja isikus, kes on ühtlasi ka üheks Kodumaja AS-i tütarettevõtete nõukogu liikmeks. Kodumaja AS tütarettevõtteid juhivad reeglina 1-liikmelised juhatused, juhataja isikus. KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS-i juhatus on 2-liikmeline, juhatuse esimees ja juhatuse liige. Kodumaja kontserni, kui tervikut, juhib Kodumaja ettevõtete juhtidest koosnev Kodumaja kontserni juhtkond.

KODUMAJA AS
Andrus Leppik
juhataja
KM Element OÜ / Kodumajatehase ASKodumaja Projekteerimise OÜKodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ
Marti Mets Veikko Parksepp Andres Poom Indrek Rehme
juhatuse esimees juhatuse liige juhataja juhataja

Pidades oluliseks, et Kodumaja ettevõtete puhul oleksid tasakaalustatult kaitstud kõikide osapoolte - klientide, töötajate, aktsionäride, koostööpartnerite, ühiskonna ja ümbritseva keskkonna huvid, juhinduvad Kodumaja ettevõtete töötajad oma igapäevases töös alljärgnevatest juhtpõhimõtetest (Kodumaja kontserni juhtimispoliitika):

  1. Me peame kinni oma lubadustest ja kokkulepetest ning oleme avatud koostööle.
  2. Meie eesmärgiks on klientide ja lõpptarbijate rahulolu ning nauding koostööst kõikides põhiprotsessi etappides.
  3. Meie eesmärgiks on pakkuda oma tarne (toode + teenus) parimat hinna ja kvaliteedi suhet.
  4. Meie ehitiste kõrge kvaliteedi ning toomis-ja ehitusprotsessi kuluefektiivsuse tagavad läbimõeldud, nõuetele vastavad ja kaasaegsed lahendused, kasutatavad materjalid, süsteemne kvaliteedi juhtimine ning tehaselise ehitusviisi eeliste kasutamine.
  5. Me hoolime töötervishoiust, tööohutusest ja keskkonnast ning järgime vastavaid seadusi, norme ja standardeid kõikides põhiprotsessi etappides.
  6. Kasutades ainult keskkonnasõbralikke, kaasaegseid ning heakskiidetud lahendusi, tehnoloogiaid ja materjale tagame oma tegevuse ja valmis ehitiste keskkonnasõbralikkuse.
  7. Me hoolitseme oma ettevõtete ja töötajate kindlustunde ja  stabiilse tööga kindlustamise eest ning pakume neile konkurentsivõimelist ja motiveerivat hüvitust eesmärkide saavutamise eest.
  8. Meie eesmärgiks on asjalik ja hooliv tööõhkkond ning ohutu ja kaasaegne töökeskkond, mis motiveerib koostööle ning minimeerib tööõnnetuste ja kutsehaiguste riski.
  9. Me arendame ja parendame pidevalt oma ettevõtete, toodangu ja enda konkurentsivõimet ning juhtimissüsteemide mõjusust ja toimimise efektiivsust.
  10. Meie eesmärgiks on efektiivsed, hea mainega ja väärtuslikud ettevõtted, kes hoolivad oma klientidest, töötajatest, aktsionäridest,  samuti tarnijatest ning ümbritsevast keskkonnast.

Nimetatud põhimõtetest lähtutakse nii omavahelises koostöös, kui ka koostöös erinevate osapooltega väljaspool Kodumaja ettevõtteid.

 

eXact