Sisujuht

Kodumaja lugu

AastaOlulised sündmused ja verstapostid
1994
 • 19. mail asutati Kodumajatehase AS - esimene Kodumaja ettevõte;
1995
 • Lõpetasime ehitustööd Kodumajatehase AS hoonete ettevalmistamisel tootmise käivitamiseks;
 • Kodumajatehase AS-st saab AS Tartu Maja (betoonide ja betoonelementide tootmise ettevõte Tartus) aktsiate kontrollpaki omanik;
 • Kodumajatehase AS äritegevus on suunatud ainult eramute tootmisele ja ehitamisele Eesti turule;
 • Kodumajatehase AS müüb, toodab ja ehitab oma esimese elamu, mille elemendid püstitatakse vundamendile 06. novembril (Kodumaja sünnipäev);
1996
 • Kodumajatehase AS-l on raskused uute tellimuste leidmisega koduturult, juhtkond asub otsima võimalusi toodangu müümiseks eksportturgudele;
 • Mitmed elamute tasaelementide komplektid õnnestub müüa Saksamaale, Prantsusmaale ja Hispaaniasse;
1997

 • Uute tellimuste leidmise raskused jätkuvad, omanikud kaaluvad Kodumajatehase AS tegevuse jätkamise otstarbekust;
 • Kodumajatehase AS müüb oma osaluse AS-s Tartu Maja (ca 55%) ning tagastab pangale kõik tootmise ettevalmistuseks võetud laenud;
 • Kodumajatehase AS juhatus sõlmib esimese korruselamu ehituse lepingu Norrasse, mis on esimene korruselamu ehituse leping üldse. 3-korruseline elamu püstitatakse vundamendile Norras (Bodø,, november 1997). Ühtlasi saadakse esimene kogemus tegutsemiseks Norra karmides ilmastikutingimustes;
1998 - 2000

 • Toimub aktiivne turundustegevus eesmärgiga kasvatada Norra turule müüdavaid mahtusid. Sellel perioodi käibed viitavad, et Kodumajatehase AS läbis siis oma “katseaega” Norra turul;
 • 1998. aastal teeb Kodumajatehase AS katse siseneda Soome turule, ehitatakse esimesed eramud Soomes;
 • 1999. aasta novembris püstitab Kodumajatehase AS vundamendile oma esimese, automaatse tulekustutussüsteemiga varustatud, 4-kordse korruselamu, mis oli ka esimene 4-kordne puitkarkasselamu Norras üldse;
2001
 • “Läbimurre” Norra turul, tugev mahtude ja käibe kasv Norrasse saab alguse;
 • Kodumajatehase AS teeb “esimese katse” sisenemiseks Rootsi turule, ehitatakse esimesed eramud Rootsis;
2002
 • Kodumajatehase AS alustab ehitustöödega olemasoleva tehase tootmisvõimsuste suurendamiseks ning tootmisvõimsuste täiendava suurendamise eesmärgina võtab Kodumajatehase AS üle konkureeriva väikeettevõtte Valgas (OÜ Kevestom);
 • Kodumajatehase AS juhatus pakub välja ning ettevõtte omanikud kooskõlastavad ettevõtte eelseisva 5 aasta detailse arenguvisiooni ja strateegiliste eesmärkide dokumendi. Sellest saab juhatuse ja omanike poolt regulaarselt ülevaadatav ja uuendatav dokument, mida võib pidada juhatuse ja omanike vaheliseks kokkuleppeks Kodumaja arendamise osas;
2003

 • Lõpetatakse ehitustööd Kodumajatehase AS tehase tootmisvõimsuste suurendamiseks, tehases juurutatakse uus tootmislogistika;
 • Kodumajatehase AS püstitab oma esimese 5-kordse korruselamu, mis oli esimene 5-kordne puitkarkasselamu Norras ning selleks ajaks üks vähestest õnnestunud 5-kordse puitkarkasselamu ehitamise katsetest Euroopas;
 • Eesmärgiga laiendada oma tegevust Eesti turul, asutab Kodumajatehase AS kinnisvaraarendusega tegeleva tütarettevõtte (Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ). Tütarettevõtte tegevuse sihtturuks saab Eesti ning stardiprojektiks elamupiirkond Ülenurmel (Tartumaa);
2004
 • Kodumajatehase AS juhatus ja omanikud langetavad otsuse Kodumaja tootmisvõimsuste edasiseks suurendamiseks. Juhatus alustab sobiva krundi otsinguid täiendava tehase ehitamiseks;
2005

 • Leitakse ja ostetakse uue tehase jaoks sobiv krunt ning alustatakse tehase projekteerimist;
 • Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ käivitab korruselamute arendusprojekti Tartus (Jaamamõisa). Kodumaja ettevõtted ehitavad oma esimesed korruselamud Eestis;
2006
 • Aprillis alustatakse uue tehase ehitamist;


 • Ettevõtte omanikud ja juhatus otsustavad aasta lõpus alustada äritegevuse ja tootmise pilootprojekti käivitamise ettevalmistust Venemaal;
 • Kodumajatehase AS juhtimissüsteem (sh. kvaliteedijuhtimissüsteem) tunnistatakse vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001:2000, mille kohta väljastatakse ka vastav sertifikaat;
2007


 • Kodumajatehase AS-le väljastatakse Norra Ehitusuuringute Instituudi (NBI Sintef Byggforsk) Tehniline Heakskiit (NBI Technical Approval);
 • Luuakse uus ettevõte (KM Element OÜ), mis alustab ettevalmistusi tegevuse käivitamiseks ehitatavas tehases. Kodumaja ettevõtete grupp restruktureeritakse, mille tulemusena tekib Kodumaja kontsern;
 • Kodumaja siseneb Taani turule. Kodumajatehase AS ehitab Kopenhaagenisse oma esimesed 37 korterit;
 • Kodumaja AS juhatus käivitab ettevalmistused Kodumaja turunduse strateegia korrigeerimiseks lähtudes uuendatud strateegilistest eemärkidest, uuest kontserni struktuurist ning täiendavalt loodud tootmisvõimsustest;
2008


2009
 • Majanduskriisi tulemusena vähenevad klientide tellimuste mahud peaaegu 5 korda. Olukord osutub erakordselt kriitiliseks arvestades ka fakti, et Kodumaja on just teostanud suurinvesteeringu ja käivitanud tootmise oma uues tehases;
 • Kodumaja ettevõtete kohandumine maailmamajanduses ja Kodumaja turgudel toimunud majanduslangusega jätkub. Samal ajal viiakse Kodumaja ettevõtetes läbi intensiivne ning ulatuslik programm konkurentsivõime ja toimimise efektiivsuse tõstmiseks uuenevas turusituatsioonis;
2010
 • Kodumaja ettevõtted väljuvad üleüldisest majanduskriisist tugevamatena, kui kunagi enne. Mahud ja käibed taastuvad majanduskriisi eelsele tasemele;
 • Kodumaja tüüpilise tarne komplektsuse suurendamine, tootearenduse edusammud ja töökorralduse efektiivsuse suurendamine tõstavad Kodumaja ettevõtete konsolideeritud aasta käibe töötaja kohta tasemelt 1 MEEK/töötaja (64 000 EUR/töötaja), tasemele 1,5 MEEK/töötaja (96 000 EUR/töötaja) ehk ca 1,5 korda;
 • Kodumaja ettevõtted sõlmisid ehituslepingu sotsiaalkorterite ning füüsiliste ja vaimsete puuetega inimeste hooldekodu ehituseks Kopenhaageni linnavalitsuse poolt läbiviidud konkursi raames (lepingu kogusumma 215 MEEK ehk 13,74 MEUR). Sellega on Kodumaja laiendanud oluliselt oma tegevust Taanis ning ühtlasi laiendanud oma toodangu nomenklatuuri, sisenedes erinõuetega hoolduskodude ehitamise turule.
2011
 • Kodumaja ettevõtted saavutavad kõigi aegade suurima konsolideeritud käibe 33,46 MEUR ehk 523,5 MEEK.
 • Kliendile antakse üle Kodumaja esimene hooldekoduks mõeldud ja sisustatud ehitis. Hooldekodu on ehitatud Kopenhaagenisse (Taani) ja on mõeldud füüsiliste ning vaimsete puuetega inimeste koduks.


 • Kodumaja AS tunnistatakse Tartumaa parimaks ettevõtteks ja enim töökohti loonud ettevõtteks Tartu linnas (2010. aasta tulemuste põhjal).
2012
 • Kodumaja ettevõtted saavutavad kõigi aegade suurima konsolideeritud käibe, ületades 40 miljoni EUR piiri (40,664 MEUR);
 • Kodumaja ettevõtete, KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS, tööohutuse-ja töötervishoiu-ning keskkonnajuhtimis-süsteemid tunnistatakse vastavaks rahvusvahelistele standarditele, mille kohta väljastatakse ka vastavad sertifikaadid alljärgnevalt:

  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteem - vastavus standardile OHSAS 18001:2007 ja
  • keskkonnajuhtimissüsteem - vastavus standardile ISO 14001:2004

 • Kodumaja ettevõtted ehitavad esimese ridaelamu, mis vastab Norra passiivelamu standarditele.

2013
 • Kodumaja ettevõtted saavutavad kõigi aegade suurima konsolideeritud käibe ületades 50 miljoni EUR piiri;
 • Kodumaja AS juhatus viib lõpule omanike ja juhatuse ühisotsuse elluviimise äritegevusest loobumise kohta Venemaal ja müüb Venemaal tegutsevate ettevõtete osalused;
 • Kodumaja elamuprojekt, mis võitis aastal 2011 Eesti Puitmajaliidu poolt läbiviidud konkursi Aasta Tehasmaja 2011 tiitli, esitati Norra parima elamu konkursile, kus projekt osutus valituks Norra parimaks elamuprojektiks 2013. • Kodumaja ettevõtete järjekordset katset siseneda Rootsi turule saadab märkimisväärne edu. Sõlmitakse leping ca 4 500 m2 suuruse 54 korteriga hooldekodu ehituseks Norrtäljesse ning alustatakse selle lepingu täitmist.
 • Peale majanduskriisi aegset ja järgset pausi (ca 5 aastast) taaskäivitab Kodumaja ettevõte, Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ, oma tegevuse alustades uue elamuarenduse projektiga Päevalille (Ülenurmes, Tartumaal).
 • Kodumaja AS pävis Tartumaa edukaima ettevõtte 2012 tiitli ärilehe Äripäev korraldatud ettevõtete TOP-i konkursil;
2014
 • Kodumaja kontserni ettevõte, Kodumajatehase AS, sõlmib lepingu maailma kõrgeima puitelamu ehitamiseks Norrasse, Bergenisse. Elamul on 14 korrust, 62 korterit, sprodisaal, katuseterrassid jms. Ehitise kõrguseks on kavandatud üle 50m;

  Tegemist on erakordse projektiga, mis saab suure tähelepanu osaliseks nii Norras, kui ka laiemalt. 

  Projekt peab valmima 2015. aasta lõpuks ja omab erakordset mõju  Kodumaja kaubamärgi ja maine tuntuse kasvule.

 • Kodumaja AS pälvis teist aastat järjest Tartumaa edukaima ettevõtte 2013 tiitli ärilehe Äripäev korraldatud ettevõtete TOP-i konkursil, saavutades samal ajal 2. koha Eesti ehitusettevõtete TOP-is;
 • Kodumaja Rootsi turu suunalised arengud on positiivsed ja paljulubavad. Valmib Kodumaja esimene vanurite hooldekodu Rootsis, Norrtäljes.
 • Sama aasta sügisel õnnestub sõlmida leping ka teise hooldekodu ehituseks Rootsi - sedakorda Handenisse ja samuti 54 korterit.  Nimetatud projektid on köitnud mitmete uute potensiaalsete klientide huvi Kodumaja vastu ning tänu sellele on hinnapäringute hulk Rootsist oluliselt kasvanud.
2015
 • Kodumaja AS pälvib Aasta Ettevõtte ja Aasta Eksportööri tiitlid. Aasta Ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) konkursi Ettevõtluse auhind ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu Konkurentsivõime Edetabeli parimate seast;


 • Lõpetame hooldekodu ehituse Handenis, Rootsis. Rootsi projektide osakaal on hakanud Kodumaja potensiaalsete tellimuste portfellis oluliselt kasvama.

2016

 

 • Alustame investeeringutega Kodumajatehase AS tööliste olmeruumide, tootmispindade ja kontoripindade rekonstrueerimiseks, remondiks ja osaliseks laiendamiseks; sealhulgas pidades silmas Kodumaja kontserni järgnevaid arenguplaane;
 • Kodumajatehase AS lõpetab maailma kõrgeima puitelamu ehituse Bergenis, Norras. Elamul on 14 korrust, 62 korterit, spordisaal, katuseterassid jms. Ehitise kõrguseks on 52,8 m.

  Tegemist on erakordse projektiga, mis saab väga suure rahvusvahelise tähelepanu osaliseks.

 


2017
 • Kodumajatehase AS tööliste olmeruumid, tootmispinnad ja kontoripinnad rekonstrueeritud ja osaliselt laiendatud, sealhulgas pidades silmas Kodumaja kontserni järgnevaid arenguplaane;
 • Mitmed olulised muudatused Kodumaja kontserni ja ettevõtete töö-ja juhtimiskorralduses;
 • Pikaaegne süsteemne töö Rootsi turu suunal tõi esimesed käegakatsutavad tulemused, Rootsi projektide osakaal 2017. aasta müügitulust tasemel 20%.
 • Kodumaja võitis rahvusvahelisel puitmajavõtislusel "Aasta Tehasemaja 2017" parima ühiskondliku hoone preemia;
 • Kodumaja pälvis Tartu Linnavalitsuse korraldatud konkursil "Parim ettevõtja 2017" suurima ekspordi kasvataja tiitli Tartus.


 

2018
 • Pikaaegne süsteemne töö Rootsi turu suunal jätkas käegakatsutavate tulemuste toomist, Rootsi projektide osakaal 2018. aasta jooksul sõlmitud müügilepingutest oli üle 20%;
 • Kodumaja kontserni ettevõtted sisenesid müügilepingute sõlmimisega Rootsi turul hotellide ehitamise turusegmenti ning Norra turul hotellide ja hooldekodude ehitamise turusegmenti;
 • Eesti Puitmajaliidu ja Eesti Puitmajaklastri korraldatud Aasta Tehasemaja konkurss on iga-aastane sündmus, mille peamiseks eesmärgiks on tunnustada parimaid puidust tehasemaju ja propageerida puidust ehitamist. Konkursil osalenud 39-st puitmajast valiti võistlustööde seast Aasta Tehasemajaks 2018 Kodumaja ehitatud kortermajade kompleks Norras, Tønsbergis. Kodumaja võitis nii üldvõitja kui parima puitkarkassmaja tiitli.

 eXact