Sisujuht

Kodumaja konstruktsioonid on tulepüsivad

Puitkarkasselamute puhul on sagedaseks küsimuseks nende tulepüsivusomadused. Kuna puit on põlev materjal, siis arvatakse sageli ekslikult, et puitkarkassehitised on tulele kergeks saagiks. Praktika ning tuletestid kinnitavad aga hoopis vastupidist. Erinevalt näiteks metallkonstruktsioonidest, säilitavad puidust kandekonstruktsioonid oma püsivuse märkimisväärse aja jooksul ka otseses kokkupuutes tulega. Metallkonstruktsioonid kaotavad seevastu oma kandevõime suhteliselt kiiresti. See on ka põhjuseks, miks metallkonstruktsioone võib tule vastu kaitsta puiduga.

Erinevate riikide ehitusregulatsioonid määravad ehitiste kuulumise tulepüsivusklassidesse sõltuvalt ehitiste tüübist ja korruselisusest. Erinevatel riikidel on erinevad nõuded ja seetõttu võib juhtuda, et lahendused, mis sobivad hästi ühte riiki, ei pruugi saada heakskiitu teises. Ehitiste tuletõkkesektsioonide piiretele on normidega ette nähtud nende vähim tulepüsivusaeg. Selleks, et saada teada piirete vastupidavust tulekahju olukorras, tuleb teha vastavad arvutused ja läbi viia konstruktsioonide katsetused.

Kodumaja on oma konstruktsioonide tulepüsivust  kontrollitud nii arvutuste, kui ka katsetuste teel. Selleks on kaasatud eksperte Rootsist, Norrast ja Eestist. Hea koostöö on Kodumajal toiminud Rootsi Puidutehnoloogia Uurimise Instituudiga - SP Wood Technology ning samuti Norra Ehitusuuringute Instituudiga - SINTEF Byggforsk.

Euroklassifikatsiooni tuletestid on läbi viidud rahvusvahelise standardi nõuetele vastavates ning akrediteeringut omavates katselaborites. Kõik senitehtud katsetused on kinnitanud Kodumaja arvutuste õigsust eelduslikule tulepüsivusajale. Paljude konstruktsioonitüüpide puhul on testimised näidanud arvutustest ka märkimisväärselt paremaid tulemusi.

Võib tunduda uskumatu, et puitkarkassil vaheseinad taluvad intensiivse leegiga tulekahju enam kui 90 minuti jooksul, kus temperatuur tõuseb rohkem kui 1000 kraadini ilma, et tuli leviks ühest eluruumist teise ja piirete konstruktsioonid kaotaksid oma kandevõimet. Selline tulemus ei ole kindlasti Kodumaja konstruktsioonide tulepüsivuse piiriks.

 

Läbiviidud tuletest tõestab, et Kodumaja kergsein säilitab oma kandevõime vähemalt 90 minuti jooksul

Mistahes ehitise puhul on Kodumaja jaoks erakordselt oluliseks prioriteediks elanike turvalisus. Seetõttu viiakse kõrgemate korruselamute projekteerimisel läbi vastavad tuleriskide analüüsid ning planeeritakse meetmed, mis minimeerivad tulega seotud riskid konkreetsetes riikides kehtivate regulatsioonidega sätestatud tasemele. Nii on Kodumaja enam kui 3-korruseliste elamute eluruumid ja evakuatsiooniteed varustatud reeglina automaatse tulekustutussüsteemiga.

 

Puitkonstruktsioonidel baseeruvate elamute areng on viimastel aastatel olnud kiire ning nende populaarsus on kasvanud hüppeliselt. Kasutusele on võetud palju uusi materjale, mis on vastupidavad nii tulele, kui ka niiskusele.

Kahjuks pole aga kõik regulatsioonid, standardid ning arvutusmudelid suutnud sellise arenguga sammu pidada. Tuleohutuse valdkond ei ole siin erandiks. Seetõttu käivitati SP Wood Technology eestvedamisel rahvusvaheline projekt uute tuleohutusalaste arvutusmeetodite ning eeskirjade väljatöötamiseks puitelamutele ning -konstruktsioonidele. Projekti tulemused on kajastatud raamatus „Brandsäkra trähus 3", mis nüüdseks on ilmunud ka eestikeelsena "Tuleohutud puitmajad" nimetuse all.

Tänu Kodumaja pikaajalistele kogemustele mitmekorruseliste puitkarkassehitiste arendamisel ning konstruktsioonide tulepüsivuse testimisel, oli Kodumaja kaasatud üheks projekti partneriks.

Kodumaja AS on kaasatud rahvusvahelisse projekti uute tuleohutusalaste arvutusmeetodite ja eeskirjade väljatöötamiseks puitelamutele ja puitkonstruktsioonidele ning raamatud, mis võtavad projekti tulemused kokku

 

eXact