Sisujuht

Võtmed kätte

"Võtmed kätte" on sõnapaar, mida ehituses kasutatakse väga sageli. Sama tihti tuleb aga ette ka selle mõiste erinevat tõlgitsemist. Alljärgnev tegevuste ja tööde loetelu aitab Teid mitmeti. Te saate teada:

 1. kuidas annab oma kliendile "võtmed kätte" Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ;
 2. milliste väljakutsetega puutute kokku, kui otsustate ehitada elamu oma kätega või võtate selle organiseerimise enda peale;
 3. millele tuleks pöörata tähelepanu elamu ehitamise töövõtjatelt saadud pakkumiste võrdlemisel.

Elamu ehitamine, sõltumata sellest, kas on tegemist väikeelamuga või korruselamuga, on keerukas protsess, mis koosneb väga paljudest olulistest tegevustest. Alljärgneva tegevuste loetelu puhul on eeldatud, et elamu krunt on olemas ja see asub piirkonnas, kus:

 • kehtiv detailplaneering lubab ehitada elamu, mis vastab Teie nägemusele oma uuest kodust
 • tehnilised magistraalkommunikatsioonid on krundi piiril olemas

Elamu planeerimine, projekteerimine ja ehituse ettevalmistus

 1. projekteerimiseks vajalike tehniliste- ja liitumistingimuste kontrollimine ning täpsustamine
 2. elamukrundi geodeetilise alusplaani tellimine (vajadusel)
 3. krundi pinnaseuuringute teostamine ning tehtud uuringute tulemuste analüüs
 4. elamu arhitektuurse projekti koostamine koos elamu sidumisega krundile ning krundiväliste tehniliste kommunikatsioonidega
 5. krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide projekteerimine
 6. vajalike kooskõlastuste hankimine elamu arhitektuursele projektile ning krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide projektidele
 7. ehitusloa hankimine
 8. elamu vundamentide projekti koostamine
 9. elamu konstruktiivse osa projekti ning tööjooniste koostamine
 10. elamu eriosade (elekter, TV, side, valve, veevarustus, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon jne) projektide ning tööjooniste koostamine
 11. tehniliselt ja kvaliteedilt sobivate materjalide, seadmete ning komplekteerutavate toodete valimine elamu kõikide planeerimis- ja projekteerimistööde käigus
 12. kõikide materjalide, seadmete ja komplekteeritavate toodete ost tarnijatelt sh. pakkumiste võtmine, läbirääkimiste pidamine, kokkulepete sõlmimine jms. ja/või pakkumiste võtmine, läbirääkimiste pidamine, kokkulepete sõlmimine jms. alltöövõtjatega, keda soovitakse kasutada ühe või teise töö teostamisel
 13. tööprotsessi (sh. materjalide, seadmete, transpordi, kõikvõimalike riskide jms.) kindlustamine võimalike õnnetusjuhtumite, varguse jms. vastu

Ehitusplatsi ettevalmistus, vundamentide ja krundisiseste tehnovõrkude ehitus

 1. elamu telgede ja kõrguste mahamärkimine krundile
 2. juurdesõiduteede, materjalide ladustamise ja kraana tööplatside rajamine krundile
 3. valve korraldamine, varustamine WC-ga ning ajutise vee ja elektriga, prügiveo korraldamine jms.(kogu ehitustegevuse perioodiks)
 4. ehitusprotsessi kindlustamine tõsteseadmetega, ehitustellingutega, redelitega ning muude seadmete ja töövahenditega
 5. tööliste ning ehitusjuhtide kindlustamine normaalsete toidu-, puhke- ja elamistingimustega (vastavalt olukorrale)
 6. krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide (elekter, vesi, kanalisatsioon, side jne.) rajamine
 7. vundamentide, treppide ning terrasside ehitamine, nende hüdroisolatsiooni ning vajalike mullatööde ja tagasitäidete teostamine, elamu elektrisüsteemi maanduskontuuri rajamine
 8. vundamentide ja krundisiseste tehniliste kommunikatsioonide teostusmõõdistuste teostamine, elamu telgede kandmine vundamendile, vastavate teostusmõõdistuste protokollide koostamine

Elamu ehitus

Tootmine tehases sh. tootmisprotsessi juhtimine ja dokumenteeritud kvaliteedijärelvalve teostamine (Kodumaja puhul)

 1. elamu tasa- ja ruumelementide tootmine sh. konstruktsioonide soojustamine, auru- ja tuuletõkete paigaldamine, konstruktsioonide sulgemine erinevate konstruktiivsete plaatidega jms.
 2. akende ja uste paigaldamine
 3. elamu kaablisüsteemide (elekter, TV, side) väljaehitamine (sh. kilpide paigaldamine), süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine
 4. elamu torusüsteemide (veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon) väljaehitamine (sh. veekappide, mõõtjate ja seadmete paigaldamine), süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine
 5. elamu küttesüsteemi elementide (kaablid, torustikud, radiaatorid) paigaldamine, süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine
 6. elamu siseviimistluse teostamine
 7. elamu seadmete (kütteseade, kamin, saunakeris, lülitid, pistikupesad, sanitaartehnika jms.) paigaldamine
 8. köögi- ja vannitoamööbli ning kodutehnika paigaldamine
 9. elamu välisvoodri paigaldamine, kui välisviimistluseks on laudis või muu "kerge" viimistlusmaterjal, mida on enamuses võimalik paigaldada tehases
 10. elamu ruumelementide pakkimine transpordikahjustuste vältimiseks ning laadimine transpordivahenditele
 11. elamu muude elementide (rõdud, piirded, välistrepid, terrassid, käiguteed, katusepaneelid jms) ja materjalide komplekteerimine ning pakkimine transpordikahjustuste vältimiseks

Elementide transport ja elamu ehitustööd ehitusplatsil sh. ehitusprotsessi juhtimine ja dokumenteeritud kvaliteedijärelvalve teostamine (Kodumaja puhul)

 1. Elamu ruumelementide, tasaelementide ja materjalide transport ehitusplatsile
 2. Elamu elementide montaaž valmis vundamendile
 3. Räästakastide vormistamine, katuse aluskatte, distantsliistude, katuseroovi paigaldamine
 4. Lõpliku katusekatte paigaldamine
 5. Vihmaveerennide ja -torustike paigaldamine
 6. Välistreppide, terrasside ja nende piirete paigaldamine
 7. Elamu kaabli- ja torusüsteemide ruumelementide vaheliste ühenduste teostamine
 8. Elamu sise- ja välisviimistluse lõpetamine (tööd, mida ei olnud võimalik tehases teha)
 9. Torusüsteemide väljaehitamine pööningul, läbiviikude paigaldamine läbi katusekatte
 10. Elamu kaablisüsteemide ühendamine magistraaltrassiga, süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine
 11. Elamu torusüsteemide ühendamine magistraaltrassidega, süsteemide katsetamine, katsetustulemuste dokumenteerimine, süsteemide teostuse ehitusregulatsioonidele ja projektdokumentatsioonile vastavuse tõendamine.

või elamu ehitus platsil (tavalise platsiehituse puhul),

kus KÕIK eelnevalt loetletud elamu ehitustööd (sealhulgas need, mida Kodumaja teostab tehase tingimustes) teostatakse ehitusplatsil nagu tavapäraselt ollakse harjunud.

Ehituse lõpetamine

 1. Elamu ja selle ümbruse üldkoristuse teostamine
 2. Ehitusplatsil kasutatud vee ja elektri eest tasumine mõõtjate või kokkuleppe alusel
 3. Elamu projektdokumentatsiooni ning muude oluliste dokumentide (sh. kasutusjuhendid) komplekti koostamine ja üleandmine kliendile koos valmis elamu üleandmisega
 4. Vee, kanalisatsiooni, elektri, side jms. liitumislepingute sõlmimine (iga elanik sõlmib iseseisvalt või teeb seda elamuühistu, kui selline on olemas)
 5. Elamu kasutusloa hankimine (vastavalt kokkuleppele: eramute puhul võib selle hankida ka elanik ise, korruselamute puhul hangub kasutusloa Kodumaja)

Kui Te asute otsustama ehitaja valikut ...

Elamu ehitaja valiku otsustamisel on Kodumajaga seonduvalt oluline meeles pidada, et:

 1. Kodumaja teostab enamuse kõikidest ehitustöödest tehase tingimustes, elamu ekspluatatsiooniolukorrale lähedasel niiskusrežiimil. Kuna ilmastiku ja muude välistegurite negatiivne mõju on välistatud ja tööde teostamine on pideva järelvalve all, siis on tulemus kvaliteetne ja püsiv.
 2. Kodumaja kasutab Teie elamu tootmisel ja ehitamisel oma rikkalikke kogemusi, oma ehitusviisi ja tehnoloogia eeliseid ning oma tootearenduse parimaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi.
 3. Ehitades oma elamut ise või organiseerides seda, ei saa Te kindel olla elamu lõplikus maksumuses. Kodumaja hind on aga lepingus täpselt fikseeritud ja on püsiv. Pangad aktsepteerivad meie ehitatud elamuid meelsasti laenutagatisena, sest need on kvaliteetsed ja usaldusväärsed ning valmivad kiiresti ja muutuvad likviidseks lühikese ajaga.

eXact